przeprowadzki Warszawa usugi transportowe cennik samochody kontakt
 


 

Transport i Przeprowadzki - Bia³a Technika

Serdecznie witamy Pañstwa na witrynie internetowej firmy Bia³a Technika
oferuj±cej us³ugi transportowe i przeprowadzki

 

Ofertê nasz± kierujemy g³ównie do klientów dla których istotna jest
wysoka jako¶æ realizowanego zlecenia.

 

Korzystaj±c z naszych us³ug maj± Pañstwo pewno¶æ, ¿e powierzone towary bêd± przewiezione:

 

24H NA DOBÊ I PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU

Zlecenia transportowe i przeprowadzki realizujemy na terenie ca³ej Polski i Unii Europejskiej.


 

Design: pozycjonowanie      Copyright: BIA£A TECHNIKA