przeprowadzki Warszawa usugi transportowe cennik samochody kontakt
 


 

Us³ugi Transportowe

Transport:

 • Us³ugi transportowe dla firm i Klientów indywidualnych

 • Przewóz ³adunków

 • Przewozy drobnicowe

 • Transport baga¿owy

Przeprowadzki:

 • Przeprowadzki biur

 • Przeprowadzki firm

 • Przeprowadzki indywidualne

 • Przeprowadzki mieszkañ


Na ¿yczenie Klientów:

 • realizujemy zlecenia ekspresowe

 • ubezpieczamy transportowane rzeczy

 • dostarczamy materia³y opakowaniowe:
     - kartony,
     - foliê strech,
     - foliê b±belkow±,
     - koce przemys³owe

 • ¶wiadczymy us³ugi dodatkowe:
     - pakowanie
     - przepakowywanie
     - sortowanie
     - magazynowanie (powierzchnia magazynowa 50m2)


Zapraszamy do wspó³pracy z nasz± firm±!

 

Design: pozycjonowanie      Copyright: BIA£A TECHNIKA